امضاء تفاهمنامه اجراء طرح های بهینه سازی مصرف انرژی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، دکتر اکبر ترکان  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و نصرت اله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های کشور تفاهمنامه همکاری امضا کردند. 
این تفاهمنامه با هدف کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای کشور، مجموعه ساختمانهای سازمان، ارتقای بهره وری انرژی و توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در تمامی حوزه های مصرف کننده انرژی فسیلی انجام شد. 
براساس این گزارش، طرفین قرارداد همسو با سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مقام معظم رهبری و به منظور دست یابی به اهداف سند چشم انداز در افق ١٤٠٤، برنامه پنجم توسعه کشور، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و برنامه های مرتبط از جمله تحقق ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاح نظام مالی کشور در زمینه اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر، چگونگی کنترل و اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان و تاسیسات موتورخانه‌ها با هم همکاری می کنند. 
تهیه نقشه راه کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای کشور، گردآوری فهرست اولیه مصارف انرژی در ساختمانهای کشور، تبادل پیوسته همه آمار و اطلاعات به منظور بهره برداری در طرحها و پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی، تهیه و ارائه راهکارهای اجرایی براساس نقشه راه یادشده، تهیه برنامه های اجرایی برای راهکارهای پیشنهادی و نظارت بر تهیه و اجرای قراردادهای منعقد شده از جمله سرفصلهای این تفاهمنامه است. 
آموزش، تبلیغ و ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی، همکاری برای توسعه بهره گیری از سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت CHPوCCHP ، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای طرحهای مصوب بهینه سازی در ساختمانها از جمله طرح افزایش کارائی موتورخانه ها، ایجاد ساز و کار مدیریت انرژی (ایزو ٥٠٠٠١)، استفاده و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای پربازده در طراحی ساختمانها، نظارت دقیق بمنظور اجرای کامل الزامات مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان در همه ساخت و سازها و همکاری در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از جمله ماده ١٨ و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نمونه هایی از اجرای بهینه سازی انرژی در ساختمان هاست.