اعمال برخی تغییرات در سامانه صدور پروانه مهندسی قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان:

با توجه به اعمال برخی تغییرات در سامانه صدور پروانه مهندسی به مدت 24 ساعت امکان استفاده از این سامانه مقدور نمی باشد.
در صورت راه اندازی مجدد این سامانه، اطلاع رسانی خواهد شد.

امور عضویت و پروانه اشتغال سازمان