اعلام نامزدی در انتخابات هیأت امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضاء

اعلام نامزدی در انتخابات هیأت امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضاء

سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

 

بدینوسیله به استحضار اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند اعضا پروانه داری(فاقد محکومیت شورای انتظامی)  که تمایل به نامزدی در انتخابات هیأت امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضا دارند ضروری است حداکثر تا تاریخ 23/12/94 نسبت به ثبت نام به مدیر محترم فنی اجرایی یا روابط عمومی سازمان اقدام نمایند.

لازم به ذکر است جلسات هیات امنای صندوق بصورت افتخاری بوده و هیچگونه هزینه ای بابت حق الجلسات پرداخت نمی شود

 فرم اعلام نامزدی هیات امنا صندوق حمایت از اعضا