اعلام نامزدهای انتخابات بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان


باعنایت به دستور کار مجمع عمومی مورخ 09/08/96 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مبنی بر انتخابات بازرسان ، مطابق ماده 81 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  و اصلاحیه آن ، بدین‌وسیله اسامی دوبرابر کاندیداها که توسط اعضای هیأت مدیره محترم سازمان تعیین گردیده‌اند به‌شرح ذیل جهت استحضار و دستوراقدام  به‌حضور ارسال می‌گردد .اسامی بازرسان کاندیداهای منتخب هیأت مدیره

  • خانم مهندس زیبا بهمنی
  • آقای مهندس محمدصادق جهان بین
  • آقای مهندس علی خوشگوار
  • خانم مهندس روشنک رادپور
  • خانم مهندس دلنیا رضایی
  • آقای مهندس آزاد فائز
  • آقای مهندس فرزاد فیض پور
  • آقای مهندس امیرحسن نوذری