اعلام نامزدهای انتخابات بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

براساس مصوبه شماره 84  هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مورخ 23/ 6/ 96 اسامی ذیل بعنوان نامزدهای پیشنهادی هیات مدیره برای انتخاب بازرسین سازمان (تعداد سه نفر)   به مجمع عمومی معرفی می گردد:

 

  •    1- آقای مهندس محمدصادق جهان بین
  •    2- آقای مهندس علی خوشگوار ................ دانلود
  •    3- خانم مهندس روشنک رادپور
  •    4- خانم مهندس زیبا بهمنی
  •    5- خانم مهندس دل نیا رضایی
  •    6- آقای مهندس مازیار سهراب نژاد ........... دانلود
  •    7- آقای مهندس آزاد فایز
  •    8- آقای مهندس فرزاد فیض پور  ............. دانلود