اعلام عناوین رشته های اصلی مهندسی ساختمان
دکتر منوچهر شیبانی اصل مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت انتخابات طی نامه ای به مدیران کل ادارت راه و شهرسازی استانها عناوین رشته های اصلی مهندسی ساختمان را اعلام کرده است. 
در این نامه آمده است :
به منظور یکپارچه سازی و ایجاد وحدت رویه در عملکرد استانها در برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها ، مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص عناوین رشته های اصلی مهندسی ساختمان به شرح ذیل ایفاد می گردد.