اظهار نظر در خصوص پيش‌نويس مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان

اظهار نظر در خصوص پيش‌نويس مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان

بنابر اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمیته تخصصی مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان (محافظت ساختمان ها در برابر حریق) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص ویرایش فعلی مبحث موصوف، پیش‌نویس ویرایش سوم این مبحث را تهیه نموده است.

از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست‌اندرکاران این رشته دعوت می‌شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مذکور حداکثر تا تاریخ 31/4/95 به دفتر مقررات ملّی ساختمان و یا به آدرس tadvin@inbr.ir ارسال نمایند.                                                         

دانلود پیش نویس مبحث سوم