اطلاعیه 1
 

اطلاعیه ها

 

گزارش فعاليت هاي گروه تخصصي معماري از بدو شروع تا پايان شهريورماه  ..................................................  دانلود

 

فرمت قرارداد نظارتي پيشنهادي في ما بين ناظر و مالک مصوبه هيات مديره محترم سازمان ............................   دانلود

 

مسئوليت استفاده يا عدم استفاده و يا هر گونه اعمال تغييرات متناسب با رشته تخصصي بعهده ناظرين محترم مي باشد.