اطلاعیه مهم هیئت پیگیری مصوبات مجمع عمومی مورخ 93/10/7
 
 
 پاسخ توسط هیات مدیره ................................................ دانلود
پاسخ توسط هیات پیگیری............................................... دانلود
دریافتی های هیات مدیره................................................. دانلود 
 
کلیه کارکردها مربوط به سال های 91 الی 93 می باشد