اطلاعیه شماره14/ راهنمای سیستم و فرایندبرگزاری انتخابات
راهنمای استفاده از سیستم ....................... دانلود
فرایند برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان......دانلود