اطلاعیه شماره 6/ عدم استفاده از پروانه اشتغال بکار خود را در طول مدت تصدی پست ریاست دفتر نمایندگی

اطلاعیه شماره 6

برابر ماده 46 فصل نهم آیین نامه اداری استخدامی ابلاغی از شورای مرکزی و مصوبه هیئت مدیره سازمان کاندیدای که به عنوان رئیس دفتر نمایندگی انتخاب خواهد شد حق استفاده از پروانه اشتغال بکار خود را در طول مدت تصدی پست ریاست دفتر نمایندگی نخواهد داشت.

هیات نظارت بر انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان