اطلاعیه شماره 2 هیات اجرائی انتخابات دفتر اجرایی نظارت برق

بدینوسیله اسامی کاندیداهای انتخابات دفتر اجرایی نظارت برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بشرح ذیل اعلام می گردد: