اطلاعیه شماره 2 انتخابات گروه های تخصصی/ شرایط احراز صلاحیت داوطلبین و مدارک لازم

اطلاعیه شماره 2 انتخابات گروه های تخصصی

 

پیرو اطلاعیه شماره یک در خصوص ثبت نام انتخابات گروه های تخصصی هفتگانه نظام مهندسی ساختمان ، بدینوسیله شرایط احراز صلاحیت داوطلبین و مدارک لازم جهت اطلاع ، اعلام میگردد:

 

شرایط احراز صلاحیت:

1-  دارا بودن پروانه اشتغال بکار پایه یک در رشته مربوطه ( که از تاریخ صدور آن 2 سال گذشته و دارای اعتبار باشد و در صورت دردست اقدام بودن ، ارائه گواهی تمدید الزامیست ).

 

2-  نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت 7 سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور.

 

3-  شرایط عضویت در هیئت مدیره در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( اینجا کلیک نمایید )

 

4-   ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون، شرایط احراز بند 3 و بند 6 ماده 11 قانون را در سه بخش :

الف) حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.( اینجا کلیک نمایید )

ب ) صلاحیت علمی

پ) صلاحیت حرفه ای

 

5-   ماده 79 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی ( اینجا کلیک نمایید )

 

6-  نامه شماره 400/6637 مورخ 20/2/95 معاونت محترم امور مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی ( اینجا کلیک نمایید )

 

7-  نامه شماره 02/100/54514 مورخ 15/10/93 وزیر محترم راه و شهرسازی (اینجا کلیک نمایید )

 
نامه شماره 02/100/54517 مورخ 15/10/93 وزیر محترم راه و شهرسازی ( اینجا کلیک نمایید )