اطلاعیه شماره 16 / رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات
رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات 
 
مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا5 روز بعد از روز اخذ رای خواهد بود وبعد از زمان مذکور شکایتی پذیرفته نخواهد شد
.مرجع رسیدگی به این شکایات هیات اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت میباشد
پس از پذیرش شکایات ،هیات اجرایی به اتفاق نماینده دستگاه نظارت استان ، به مدت یک هفته پس از انقضای مدت پذیرش شکایات ،آن ها را   بررسی و نظر خود را به شاکی اعلام میکند
.به شکایات بدون نام ومشخصات ونشانی شاکی ترتیب اثرداده نخواهد شد