اطلاعیه شماره 15/ نتایج اولیه (شمارش الکترونیکی)

عمران

اعضای اصلی

محمدصدیق ثابتی

973  رای

مهدی حسام شریعتی

779  رای

بهار راستین

769  رای

ارسطو هدایت نسب

654  رای

عضو علی البدل:

فرزام فاروقی

588  رای

 

 

معماری:

عضو اصلی:

ابراهیم حمزه زاده

646  رای

وریا ژولیده

632  رای

عضو علی البدل:

فریبرز خلیل الهی

607  رای

 

 

برق:

عضو اصلی:

هیوا لهونیان

875  رای

عضو علی البدل:

هیوا خرم

368  رای

 

 

مکانیک:

عضو اصلی:

امید محمودی

626  رای

عضو علی البدل:

محمد ربانی

623  رای

 

 

نقشه برداری:

عضو اصلی:

کریم قادرمزی

777  رای

عضو علی البدل:

سهراب شهنازی

441  رای

 

 

شهرسازی:

عضو اصلی:

محمدرضا جباری

457  رای

عضو علی البدل:

سیدابراهیم حسینی

445  رای

 

 

ترافیک:

عضو اصلی:

جمال قناعت

1028  رای

عضو علی البدل:

هومن بلندی

688  رای