اطلاعیه شماره یک  / قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال پایه یک مهندسی


قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال پایه یک مهندسی

با عنایت به اصلاحیه ماده 79 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان ، بدین وسیله شرایط کاندیداتوری و عضویت در گروه های تخصصی هفتگانه که توسط کارگروه پنج نفره سنجش مستقر در شورای مرکزی بررسی و احراز خواهد شد، در روز شنبه مورخ 16/5/95 درسایت سازمان اعلام می گردد.

لذا حائزین شرایط و داوطلبین در صورت تمایل به ثبت نام می توانند از روز شنبه مورخ 16/5/95 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23/5/95 جهت دریافت فرم ثبت نام اولیه به امور اداری سازمان مراجعه فرمایند.