اطلاعیه شماره چهار مورخ 12/06/1394هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات
اطلاعیه شماره 4 مورخ 14/06/1394  
قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان    
 
 بدینوسیله تصویر اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان در خصوص اقدامات اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان در فضای سایبری، مجازی و مخابراتی جهت اطلاع اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان عیناً ارائه می گردد.
 
                     
   هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات
هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان