اطلاعیه شماره سه مورخ 12/06/1394هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات
اطلاعیه شماره سه مورخ 14/06/1394
قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان  
 
به اطلاع کلیه داوطلبین محترم هیأت مدیره و اعضاء سازمان می رساند برابر شیوه نامه و دستورالعمل های مربوطه هرگونه استفاده از امکانات، کارکنان و محل های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای تبلیغ له یا علیه داوطلبان ممنوع است.
بدیهی است هیأت اجرایی در صورت اطلاع از موضوع با هماهنگی دستگاه نظارت مراتب تخلف را از طریق شورای انتظامی استان پیگیری خواهد کرد.
 
هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات
هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان