اطلاعیه شماره سه / قابل توجه داوطلبین شرکت در انتخابات گروه های تخصصی هفتگانه


بدینوسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبین شرکت در انتخابات گروه های تخصصی هفتگانه سازمان می رساند درصورت احراز شرایط  و تمایل به ثبت نام مدارک ذیل را جهت اخذ استعلامات مربوطه، به امور اداری سازمان تحویل نمایید.

-          تصویر تمام صفحات شناسنامه  در 2 سری

-          تصویر کارت ملی در 2 سری

-          یک قطعه عکس رنگی 4*3 (جدید)