اطلاعیه در مورد تقسیط بدهی مالیاتی وبخشودگی جرائم

مهندسان محترم به اطلاع می رساند سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه 44/95/200 مورخ 1395/07/07، در اجرای مصوبه شماره 6211/ت/51052/ه مورخ 1395/05/25 هیات محترم وزیران اعلام نموده است:

اختیارات قانونی این سازمان در ارتباط با مواد (167) و (191) قانون مالیاتها، در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم قابل بخشش مقرر در قانون مالیاتها و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی تا پایان سال 1396 به رییس و مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض گردیده است.

سازمان امور مالیاتی کشور در پایان اعلام نموده است، بدیهی است پس از پایان مهلت تفویض اختیار بخشنامه موصوف، متعاقباً در خصوص چگونگی تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی تصمیم گیری لازم اتخاذ خواهد شد.