اطلاعيه مهم انجمن صنفي داربست فلزي کاران سنندج
نظر به اينکه بستن داربست فلزي يکي از پرحادثه ترين کارهاي ساختماني است و با توجه به عدم رعايت آيين نامه حفاظتي کارگاه هاي ساختماني علي الخصوص فصل چهارم ماده 100 توسط همکاران و با توجه به روي دادن حوادث پيش آمده مربوط به فوت و نقص عضو از شما تقاضامنديم که نسبت به برخورد با متخلفان و همچنين نسبت به تاييد صلاحيت داربست فلزي کاران توسط انجمن صنفي اقدامات لازم را مبذول فرماييد.