اطلاعیه شماره 9 هیات نظارت بر انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان ها

اطلاعیه شماره 9

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند ، باتوجه به تقاضای تعداد کثیری از اعضا در خصوص اینکه مبنای رای گیری ، پرداخت عضویت تا پایان سال 94 قرار گیرد ، هیات اجرایی انتخابات موضوع را بررسی و به منظور احترام به تقاضای اعضا و مشارکت حداکثری آنها ، مبنای رای گیری را دردست داشتن کارت عضویت معتبر سال 94 قرار داد.