اصلاحیه شماره ۲ ویرایش ۱۳۹۲ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در جلسه شماره ۳۰ مورخ ۲۳/تیرماه/۹۴ این شورا، اصلاحیه شماره ۲ تهیه شده توسط کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان برای ویرایش ۱۳۹۲ مبحث مذکور را مصوب نمود. اصلاحیه مذکور در تاریخ ۳۱/ تیرماه/۹۴ توسط وزیر محترم راه و شهرسازی جهت اعمال در مقررات ابلاغ گردید.