استقبال گسترده اعضاء از انتخابات هفتم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان
استقبال گسترده اعضاء از انتخابات هفتم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان با استقبال گسترده اعضاء این سازمان مواجه شد.
.این انتخابات که به دلیل اختلال در سیستم رأی دهی با تأخیر شروع شد به مدت یک ساعت تا ساعت 18 تمدید گردید