استاد نمونه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله :  عدم توجه مسئولان به نسخه علمی و عملی ایمنی در کشور

پروفسور محسن غفوری آشتیانی استاد نمونه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و مهندسی زلزله در دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، گفت: در کشورما مشکلی از نظر سیاست های کلی و قانون در حوزه عمران شهری نداریم ولی متاسفانه از این ظرفیت ها استفاده نمی شود.

وی با بیان اینکه سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه یک دهه بوده که در کشور ما تدوین شده است، عنوان کرد: این سند نسخه علمی وعملی ایمنی کشورما است که کمتر مسئولی از وجود آن آگاه و به آن توجه کرده است و متاسفانه در دولت گذشته هیچ توجهی به این سیاست های کلی که از سوی مقام معظم رهبری هم به صورت رسمی ابلاغ شده است، نشد.

وی ادامه داد: در سند مذکور در تمامی بندهای آن  بهبود مدیریت ریسک و حاکمیت وحکمرانی برای کاهش ریسک در کشور ذکر شده و مورد توجه قرار گرفته است.

استاد نمونه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به اینکه در یکی از بندهای این سند تاکیدشده که برای مردم باید انگیزه اقتصادی ایجاد کرد، افزود: باید ایمنی را تبدیل به پول کرد اگر ساختمانی ایمن ساخته شود قطعا ارزش مالی آن هم بیشتر خواهد شد.

غفوری آشتیانی ادامه داد: استراتژی دستورالعمل و یا سند مذکور حاوی پیام های اصلی هم چون افزایش آگاهی، بهبود مدیریت، مطالبه ایمنی از مسئولان و عدم ایجاد ریسک جدید است.

به گزارش مهر، وی عنوان کرد: اگر نگاهی به شهرهای مختلف کشورمان بیاندازیم متوجه می شویم بین دانش و آنچه مشاهده می کنیم، فاصله زیادی وجود دارد بنابراین یکی از چالش های ما همیشه باید علمیاتی کردن دانش و اطلاعاتمان در جامعه باشد.

وی با اشاره به مفهوم بلا، اظهارداشت: بلای یعنی چیزی که ما شناختی ازآن نداریم بنابراین زلزله بلا نیست چراکه ما به اندازه کافی در ارتباط با آن اطلاعات ودانش کسب کرده ایم.

استاد نمونه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله افزود: اگر شخص مسئولی زلزله را بلا بداند یعنی در برابر آن ناتوان است و قصد رفع مسئولیت از خود را دارد.

غفوری آشتیانی به مدیریت ریسک و بحران اشاره و بیان کرد: مدیریت بحران به معنای پاسخگویی به بحران است و با یک سری اقداماتی بعد از وقوع سانحه هم چون جستجو و امداد در ارتباط است.

وی با بیان اینکه مدیریت ریسک به سوانح و حوادث فراتراز مدیریت بحران می نگرد، افزود: کاهش خسارات احتمالی، توسعه پایدار و گسترش اقتصاد از پیامدهای مدیریت ریسک است و لازمه وجود مدیریت بحران داشتن مدیریت ریسک قوی است.

وی اظهارداشت: اگر در شهری حکمرانی قوی وجود داشته باشد توسعه سازگار با محیط اتفاق می افتد و در چنین شرایطی ریسک هم کاهش پیدا می کند.

استاد نمونه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه کشورما در برابر خشکسالی، کمبود آب، زلزله و ریزگردها آسیب پذیر است، گفت: به دلیل اینکه مدیریت در کشورما مبتنی بر علم نیست بنابراین ریسک و خطرسوانح و حوادث طبیعی هم بالا است.

غفوری آشتیانی  تنها راه حل موجود را بهبود مدیریت و حکمرانی و کاهش آسیب پذیری ذکر کرد و اظهارداشت: هر جا حاکمیت اجرایی قوانین قوی تر باشد ریسک خطرات ناشی از سوانح کمتر خواهد بود.

حکمرانی در مناطق حاشیه شهر سنندج صفر است

وی به مناطق حاشیه شهر سنندج اشاره کرد و گفت: رده پایی از حکمرانی در مناطق حاشیه شهر سنندج مشاهده نمی شود بنابراین بیشترین ریسک را هم در این مناطق داریم.

استاد نمونه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: شهری که حکمرانی و مدیریت شهری خوبی نداشته باشد نمی تواند از المان هایی که به عنوان کاهش آسیب پذیری مطرح است، برخوردار باشد.

به گفته وی پیام جامعه جهانی در خصوص کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی که مورد تایید ۱۷۰ کشوردنیا قرار گرفته توانمندسازی است، بدین معنا که اگر زلزله یا حادثه طبیعی  اتفاق بیافتد جوامع توانمند به سرعت اقدام به ریکاوری خود می کنند.

استاد نمونه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: بعداز وقوع سوانح طبیعی هرچقدر فرایند برگشت به حالت اولیه در جامعه ای سریع تر صورت گیرد نشانه وجود توانمندی بیشتر در آن جامعه است.

غفوری آشتیانی اظهارداشت: مناطق مرزی کشورما بعد از جنگ تحمیلی تا به امروز هم به حالت اولیه خودبرنگشته اند واین نشان می دهد که ما ظرفیت ریکاوری نداریم.