اسامی کاندیداهای هیات مدیره کارشناسان ماده 27 اسامی کاندیداهای هیات مدیره کارشناسان ماده 27

1- مهندس اقبال ملک نیا
2- مهندس مهدی حسام شریعتی
3- مهندس هیوا سیدیونسی
4- مهندس سید حمید برزنجی
5- مهندس شیوا کریمی
6- مهندس محمدرضا جباری
7- مهندس هومن بلندی


زمان انتخابات:
شنبه 10/ 4/ 96 ساعت 17
مکان: سالن راه و شهرسازی - روبروی 22 گولان