ارسال اولین محموله کانکس های اهدایی برای زلزله زدگان کرمانشاه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

اولین محموله کانکس های اهدایی اعضای سازمان نظام مهندسی و شهروندان خیر با ساماندهی سازمان به منطقه زلزله زده استان کرمانشاه ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در مجموع کمک های نقدی اعضای سازمان و همچنین شهروندان خیر تعدادبیش از  200 دستگاه کانکس آماده شده است.

از تعداد 200 کانکس تهیه شده تعداد بیش از  50 دستگاه آن از محل کمک های اعضای سازمان و همچنین بیش از 150 دستگاه دیگر از محل کمک های جمع آوری شده از خیران تهیه شده است.

ساماندهی، زیرساخت و جانمایی این کانکس ها بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بوده است.

محموله اول این کانکس ها صبح امروز به منطقه دشت ذهاو ارسال گردید.

تیم اعزامی سازمان در منطقه ذهاو پس از وقوع زلزله آماده بوده و بر توزیع کمک های ارسالی و شناسایی منطقه نظارت داشته است.

همچنین سازمان نظام مهندسی استان تعداد 90 دستگاه محموله شامل مواد خوراکی و بهداشتی، مواد گرمایشی، چادر و پتو ... در روزهای نخست به روستاهای آسیب دیده دشت ذهاو ارسال کرده است.

نظام مهندسی استان در اقدامی دیگر تعداد چهار انبار در سنندج را به منظور ارسال مواد لازم زلزله زدگان در هفته ها و ماههای آتی آماده کرده است.