ارزیابی نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن

انجمن بتن با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و اداره کل راه و شهرسازی برگزار می کند:

ارزیابی نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن

سخنران: دکتر هوشنگ دباغ

زمان: چهارشنبه 15 دیماه ساعت 16:30

مکان: سالن آمفی تئاتر راه و شهرسازی

برای اعضای سازمان و انجمن بتن گواهینامه صادر می شود

حضور آزاد می باشد.