ارائه روشی کارآمد براي هماهنگی حفاظتی بهینه شبکه توزیع و فوق توزیع شهرستان

ارائه روشی کارآمد براي هماهنگی حفاظتی بهینه شبکه توزیع و فوق توزیع شهرستان

در این مقاله هدف تحلیل چالش هماهنگی حفاظتی بین شبکه توزیع و فوق توزیع است عدم هماهنگی بین رله هاي اتوریکلوزر (AR) در شبکه هاي توزیع و سیستم هاي حفاظت شبکه هاي فوق توزیع باعث گسترش حادثه و خاموشی هاي ناخواسته در شبکه توزیع و گاهاً بالاتر نیز خواهد شد

 
سنندج و ارزیابی عملکرد آن
ناجی قادرنژاد 1، میثم غلامی 2، لیلا رشیدي 3
Najigh@yahoo.com ، -1 شرکت برق منطقهاي غرب
M.gholami.67.86@gmail.com ، -2 دانشگاه کردستان
Leila.rashidi1384@gmail.com ، -3 دانشگاه کردستان