اختلال در دسترسي به لينک خدمات الکترونيکي

قابل توجه اعضاي محترم سازمان

اختلال در دسترسي به لينک خدمات الکترونيکي

روابط عمومي : با توجه به تغييرات در حال انجام توسط شرکت طرف قرارداد اينترنت سازمان ، به طور موقت دسترسي به لينک خدمات الکترونيکي در سايت سازمان با مشکل مواجه شده است . ضمن عرض پوزش به محض رفع مشکل، اطلاع رساني خواهد شد.