اجرای نامناسب آرماتوربندی دال راه پله و عدم خم میلگرد های عرضی دال  اجرای نامناسب آرماتوربندی دال راه پله و عدم خم میلگرد های عرضی دال