اجرای دیوار حائل سنگی در سطح شیبدار اجرای دیوار حائل سنگی در سطح شیبدار - در چنین مواردی لازم است که پی کنی دیوار حائل به صورت پله ای اجرا شود