اتوماسیون اداری سازمان راه اندازی شد

مسئول امور اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از راه اندازی اتوماسیون اداری این سازمان خبر داد.

حمیدی راه اندازی اتوماسیون اداری سازمان را در پی پیشنهاد امور اداری و تصویب هیات مدیره سازمان دانست.

وی ساماندهی و نظم بخشی به امورات سازمان در زمینه مکاتبات را از اهداف راه اندازی این اتوماسیون توصیف کرد.

وی همچنین اظهار داشت: با راه اندازی این اتوماسیون ارتباط سازمان با دفاتر حقیقی و حقوقی، مجریان و دفاتر نمایندگی شهرستان ها ، سایر ارگان ها تسهیل و مستمر می شود.

مسئول امور اداری صرفه جویی در هزینه های جاری، پیگیری مکاتبات داخلی و برون سازمانی را از عواید راه اندازی اتوماسیون اداری سازمان دانست.