ابقای اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کردستان

اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان انتخاب شدند.

براساس ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی ساختمان و با رأی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، اعضای شورای انتظامی استان معرفی شدند.

در جلسه پنجاه و هفتمین هیات مدیره سازمان، مهندس ابراهیم سلطانی، مهندس محمد رحیم پور ، مهندس کاوه وثوقی و دکتر منصور لهونیان به عنوان اعضای شورای انتظامی انتخاب شدند.

دکتر علی رشیدی نیز بعنوان عضو حقوقدان این شورا می باشد.

اعضای انتخاب شده پیشتر نیز عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بودند و در این دوره نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.