آموزش کارگران ساختماني در دستورکار سازمان نظام مهندسي کردستان

 

در جهت رعايت همگاني مقررات ملي ساختمان؛

آموزش کارگران ساختماني در دستورکار سازمان نظام مهندسي کردستان

 

روابط عمومي:سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان با همکاري سازمان فني و حرفه اي استان و انجمن کارگران ساختماني کلاس ها و دوره هاي آموزشي براي کارگران ساختماني را برگزار مي کند.

طي ديدار مهندس خليل الهي نايب رئيس، مهندس فاروقي دبير هيات مديره و خانم مهندس راستين مدير آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسي کردستان با رئيس و معاون پژوهشي فني حرفه اي استان کردستان و رئيس انجمن کارگران ساختماني بر گسترش همکاري ها در جهت رعايت مقررات ملي ساختمان و ارتقاي کيفيت ساخت و سازها تاکيد شد.

در اين نشست بر انعقاد تفاهم نامه اي در اين رابطه طي هفته آينده تاکيد گرديد.

آموزش کارگران ساختماني، برگزاري دوره هاي ارتقا، تبادل  همکاري در نشريات و تهيه بروشور، سي دي و مواد آموزشي، آموزش شهروندان از مهمترين موارد اين تفاهم نامه خواهد بود.