آزمون دوره سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند آزمون دوره سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند
ارتقا پایه :2به1محاسبات
تاریخ آزمون :96/10/3ساعت 10صبح
مدرس :مهندس بهرام رضاطلبی
مجری دانشگاه کردستان تلفن تماس :08733622750
کمیته آموزش سازمان