آزمون دوره اموزشی مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان  تاریخ برگزاری 96/9/16لغایت 96/9/17
مدت دوره :16ساعت
تاریخ ازمون96/9/23
مدرس دوره : دکتر ارسلان طهماسبی
دوره ارتقا معماری 3 به 2
مجری دوره :دانشگاه جامع علمی کاربردی
کمیته آموزش سازمان