آزمون دوره آموزشی بازرسی نظارت گازرسانی تاریخ برگزاری 96/8/24لغایت 96/8/26
مدت دوره :24ساعت
تاریخ ازمون :96/9/23
مدرس دوره : مهندس خالد کریمی
دوره بازرسی نظارت گازرسانی
مجری دوره :دانشگاه کردستان
کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان