آرایش و چیدمان نامناسب میلگرد های اصلی و تقویتی تیر ها بالا بودن سطح آب زیر زمینی و لزوم طراحی و اجرای شبکه زهکشی