آخرین مهلت ثبت نام کارگاه تفکیک آپارتمان

قابل توجه اعضای گروه نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

آخرین مهلت کارگاه تفکیک آپارتمان
آخرین مهلت ثبت نام کارگاه تفکیک آپارتمان تا 29 آبان 1395 می باشد