«اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث 6 مقررات ملّي ساختمان»

«اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث 6 مقررات ملّي ساختمان»

به آگاهي ميرساند در ويرايش سال 1392 مبحث ششم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال 1392 مبحث یادشده را در اختیار دارند، می توانند فایل اصلاحات را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

دریافت غلط نامه چاپ پنجم به بعد