کارشناسان متقاضی دبیری تدوین استاندارد

قابل توجه اعضای محترم سازمان:

کارشناسان متقاضی دبیری تدوین استاندارد

اعضای محترمی که سابقه همکاری در انجام تدوین استاندارد را داشته اند، دعوت به عمل می آورد تا  درخواست خود را به همراه مستندات سوابق تدوین استاندارد انجام شده به امورآموزش و پژوهش سازمان تحویل نمایند.