پیش ثبت نام سمینارهای امور آموزش و پژوهش


 جهت پیش ثبت نام این سمینارها به آموزش وپژوهش سازمان مراجعه فرمایید.


ردیف

نام سمینار

مدرسین

جهت گروه

1-

مدیریت حرفه ای HSE  در کارگاههای ساختمانی (توسعه صلاحیتهای مهندسین ناظر واجرادر صنعت ساختمان)

کارشناسان واساتید مجرب مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وزارت کار،شرکت مپنا، نظام مهندسی ساختمان کردستان،دانشگاه علوم پزشکی


ویژه ی همه ی گروهها

2-


تغییرات ویرایش چهارم آیین نامه ی 2800


دکتر سروقدمقدم ودکتر فاروقی


ویژه ی گروه عمران

3-

مقاوم سازی وچالش هاوراهکارها

اعضاء هیئت علمی دانشگاه  وکارشناسان واساتید مجرب دراین زمینه

ویژه ی گروه عمران ومعماری

تمامی سمینارها دارای گواهینامه ی معتبر می باشد.