هیئت مدیره و بازرسین تعاونی مسکن اعضا ء دفتر نمایندگی ساختمان شهرستان بانه انتخاب شدند

 

جلسه تعاونی مسکن اعضای دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان بانه در تاریخ 27/07/94 و رای گیری جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین تعاونی برگزار شد.

 در این جلسه مهندس باقی رعنایی با 23 رای ، مهندس سید محسن حسینی با 18 رای و مهندس جمال فیض الهی با 15 رای بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مهندس عزیز صدیقی با 8 رای بعنوان عضو علی البدل و نیز مهندس امید قادری با 15 رای بعنوان بازرس اصلی و مهندس آزاد عزت پناه با 7 رای بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

پس ازجلسه اعضای هیئت مدیره و رای گیری در تاریخ 07/08/94 ترکیب تعاونی مسکن اعضای نظام مهندسی شهرستان بانه به شرح زیر اعلام گردید:

 

مهندس جمال فیض الهی                 رئیس هیئت مدیره

 مهندس باقی رعنایی                     نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس سید محسن حسینی              منشی

مهندس عزیز صدیقی                     عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس امید قادری                         بازرس اصلی هیئت مدیره

مهندس آزاد عزت پناه                     بازرس علی البدل هیئت مدیره

مهندس فریدون یونسی                    مدیر عامل

 

 گزارش تصویری