نظام مهندسی کردستان انتصاب مهندس مدرس گرجی را بعنوان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان تبریک گفت رئیس سازمان نظا مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی انتصاب شایسته مهندس محمدراشد مدرس گرجی بعنوان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان تبریک گفت.

مهندس فریبرز خلیل اللهی رئیس سازمان این انتصاب را نشان از توانایی، تجربه و خدمات صادقانه مهندس مدرس گرجی توصیف کرد.

وی حضور این عضو سازمان را بعنوان سکاندار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان نشان از پتانسیل ارزشمند و توانای جامعه مهندسی استان دانست و خواستار تداوم حضور مهندسین متخصص در اداره امور استان شد.

 مهندس محمدراشد مدرس گرجی عضو پایه یک گروه عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از نیروهای بومی استان بوده و پیش از این به عنوان معاون در اداره کل راه و شهرسازی و همچنین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان سابقه مسئولیت دارد.