مهندس آرام فاتحی عضو هیات مدیره و خزانه دار کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران شد

مهندس آرام فاتحی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران انتخاب گردید.

مهندس خلیل اللهی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در پیامی این انتخاب را به مهندس فاتحی و جامعه مهندسی استان تبریک گفت.

رئیس سازمان این انتخاب را نشان از توانمندی و پتانسیل ارزشمند جامعه مهندسی استان توصیف و خواستار بهره گیری از این تخصص و تجربه در سطوح مدیریتی و تصمیم گیری استان و کشور شد.