مهلت ارسال صورت معاملات فصلي سه ماهه دوم سال 1393 ( فصل تابستان 93  ) براي اشخاص حقوقي و حقيقي

مهلت ارسال صورت معاملات فصلي سه ماهه دوم سال 1393 ( فصل تابستان 93  ) براي اشخاص حقوقي و حقيقي

اجراي مقررات ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم  مهلت ارسال صورت معاملات فصلي سه ماهه دوم سال 1393 ( فصل تابستان 93  ) براي اشخاص حقوقي و حقيقي تا تاريخ  93/7/30  لذا نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به خريد و فروش قرارداد حداکثر تا تاريخ فوق اقدام نمايند ضمنا در تنظيم صورت معاملات فصلي  در بخش ارسال اطلاعات فروش صرفا مشخصات مالک طرف قرارداد درج شود و از درج مشخصات سازمان نظام مهندسي ساختمان بعنوان دريافت کننده خدمات خودداري شود.