مصوبات 7 مرداد 95

تاریخ تشکیل جلسه:07/05/95

    مصوبه شماره 1 


موضوع:

تعیین انتخابات کمیته ژئوتکنیک و کنترل کیفیت.

 

متن مصوبه:

1-    مقرر گردید ماموریت کمیته ژئوتکنیک به مدت سه ماه ( تا آخر شهریور ماه 95) تمدید و انجام وظیفه نمایند.

2-    مقرر گردید نظرات کمیته مذکور، گروه تخصصی سازه و بررسی های لازم توسط جناب آقای مهندس حسام شریعتی و جناب آقای دکتر هدایت نسب، اخذ و جمع بندی و جهت اعمال اصلاحات در نظام نامه به هیئت مدیره ارائه گردد.

3-    پس از اصلاح نظام نامه، تمهیدات لازم جهت تشکیل کمیته پس از زمان تمدید ماموریت کمیته حاضر توسط مدیر اجرایی معمول گردد.

 

    مصوبه شماره 2

 

موضوع:

تعیین مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان دیواندره.

 

متن مصوبه:

با توجه به اینکه جناب آقای جمشید نیازی مسئول(مدیر اجرایی ) دفتر نمایندگی شهرتان دیواندره ، در شورای شهر حضور دارند و به این دلیل نمی توانند به عنوان مدیردفتر نمایندگی شهرستان دیواندره به همکاری خود ادامه دهند، مصوب گردید جناب آقای اسماعیل نادری به عنوان مدیر دفتر نمایندگی شهرستان دیواندره انتخاب و آقای نیازی به عنوان هیئت رئیسه شهرستان به همکاری خود ادامه دهند.در ضمن شایسته است مراتب تشکر و قدرداتی شایسته از مدیر اجرایی سابق دفتر نمایندگی بعمل آید.

 

 

    مصوبه شماره 3

 

موضوع:

برگزاری دوره گزارش نویسی توسط دکتر محمد رضا محمدیان.

 

متن مصوبه:

نامه مدیر آموزش در خصوص برگزاری دوره گزارش نویسی در جلسه مطرح و مقرر گردید در تاریخ 19/05/95 دوره گزارش نویسی توسط دکتر محمد رضا محمدیان ، با حق الزحمه به مبلغ ده میلیون ریال، به اضافه هزینه رفت و برگشت و اقامت در هتل به مدت یک شب برگزار گردد.