مصوبات 31 مرداد 94

تاریخ تشکیل جلسه: 31/05/94

 مصوبه شماره 1

موضوع:

دعوت از بازرسان انتخاب شده در مجمع و ابلاغ احکام.

 

متن مصوبه:

 

با توجه به انتخابات برگزار شده در مجمع مورخ 11/05/94 و انتخاب بازرسین سازمان در مجمع ضمن تودیع بازرسین قبلی سازمان، احکام بازرسین منتخب مجمع عمومی مورخ 11/05/94 توسط اعضای هیات مدیره ابلاغ گردید.

 

 مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسی صورتجلسه مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین سازمان.

 

متن مصوبه:

صورتجلسه مناقصه ی بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین سازمان که توسط کمیسیون معاملات سازمان مطرح و با توجه به مفاد صورتجلسه و بررسی آن و قیمت های پیشنهادی، شرکت بیمه دانا به عنوان برنده مناقصه معرفی و مقرر گردید امور اداری سازمان ظرف مدت دو روز نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.ضمناً در صورت عدم عقد قرارداد توسط شرکت بیمه دانا، با شرکت بیمه البرز به عنوان شرکت دوم برنده مناقصه قراردادمنعقد گردد.