مصوبات 3 مرداد 93

تاریخ تشکیل جلسه:03/05/94

 مصوبه شماره 1

موضوع:

در خصوص پرداخت سهم استان از هزینه های مطالعات و قرارداد تدوین مقررات ملی ساختمان در مبحث ترافیک به استناد مصوبه 18/3/94 هیئت رئیسه.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید مبلغ یکصد میلیون ریال جهت سهم استان کردستان از هزینه های قرارداد تدوین مقررات ملی ساختمان در مبحث ترافیک مورد تآیید و پرداخت گردد.

 


 مصوبه شماره 2

 

موضوع:

بررسی فرم های درخواست خرید به شماره های 4099 مورخ 9/4/94 و 4841 مورخ 3/5/94.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء با خریدهای مربوط به فرم درخواست خرید به شماره های 4099 مورخ 9/4/94 و شماره 4841 مورخ 3/5/94 به شرح پیوست با ارقام ذیل الذکر موافقت می گردد.

1-    پرچم تشریفات سازمان  20 عدد به مبلغ 40،000  ریال.

2-    پرچم تشریفات سازمان  20 عدد به مبلغ 36،000،000 ریال.

3-    پرچم رومیزی سازمان 80 عدد 14،400،000 ریال.

4-    پرچم رومیزی ایران    20 عدد 2،800،000 ریال.

  

 مصوبه شماره 3

 

موضوع:

هزینه های تبلیغاتی بنر هیات اجرایی و بنرهای تبریک آقای لهونیان.

 

متن مصوبه:

به جهت تهیه و طراحی هزینه هایی مطابق فاکتور به شرح ذیل انجام گردیده که مربوط به هیئت اجرایی و هزینه چاپ بنر پیامهای تبریک به آقای دکتر لهونیان می باشد.

-        طراحی بنر تبریک دکتر لهونیان 1 عدد 1،000،000 ریال.

-        طراحی بنر هیات اجرایی 1 عدد 1،000،000 ریال.

-        چاپ بنرها 9،450،000 ریال.

-        نصب بنر 6 عدد سطح شهر به مدت 7 روز 10،500،000 ریال.

-        نصب بنر 6 عدد سطح شهر به مدت 7 روز 3،000،000 ریال.

 

 

 مصوبه شماره 4

 

موضوع:

پیشنهاد امور آموزش و پژوهش در خصوص اهدای «کارت هدیه» به اعضای کمیته ترویج مقررات ملی ساختمان.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گردید مطابق لیست پیوست به تعداد 16 نفر هر نفر مبلغ یک میلیون ریال معادل یکصد هزار تومان کارت هدیه در اولین جلسه مجمع عمومی به همراه لوح تقدیر به جهت قدردانی از زحمات آنان اهداء گردد.

 


 مصوبه شماره 5

 

موضوع:

درخواست شماره 3866 هیئت اجرایی انتخابات در خصوص عقد قرارداد با آقای زانیار رحیمی.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با آقای زانیار رحیمی برابر درخواست فوق الذکر قرارداد مدت معینی با هماهنگی خزانه دار سازمان و مشاور حقوقی سازمان عقد گردد.

 


 مصوبه شماره 6

 

موضوع:

درخواست آقای مهندس راشد مدرس گرجی جهت اعمال تخفیف.

 

متن مصوبه:

برابر درخواست نامه شماره 4438 مورخ 24/4/94 آقای مهندس راشد مدرس گرجی، مقرر گردید کلیه متراژ (2200 متر مربع) یاد شده با 50% تخفیف در کلیه رشته ها اقدام گردد.لازم به توضیح است تخفیف یاد شده شامل عوارض سازمان نمی شود، اما مقدار تخفیف مورد نظر در سهمیه اعضاء محترم درج نخواهد شد.